Naudojimosi svetaine taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1   Internetinė svetainė (el. parduotuvė) www.eurocoins.lt (toliau - Eurocoins.lt) priklauso Egidijui Burzdikui (monetos) ir Vytautui Jasui (numizmatiniai reikmenys). Svetainė administruojama Vytauto Jaso PVM mokėtojo kodas LT100013809019 (toliau – Administratorius).

1.2   Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau - Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Eurocoins.lt ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Eurocoins.lt teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3   Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Eurocoins.lt“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Eurocoins.lt elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Chrome, Edge, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti svetainėje, įskaitant naršymą (Eurocoins.lt turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Eurocoins.lt, klausimų teikimą naudojantis specialiu svetainėje įdiegtu moduliu, registruojantis, užsakant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus svetainėje.

1.4   Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Eurocoins.lt, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Eurocoins.lt paslaugomis.

1.5   Eurocoins.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Eurocoins.lt paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Eurocoins.lt paslaugomis.

1.6   Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Eurocoins.lt paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Eurocoins.lt paslaugomis.

2. Eurocoins.lt ir Lankytojų teisės bei įsipareigojimai

2.1. Eurocoins.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis svetaine ir (ar) paslaugomis.

2.2. Eurocoins.lt pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Eurocoins.lt niekada nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Eurocoins.lt dėl tokių veiksmų. 

2.3. Šalys susitaria, kad Eurocoins.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti svetainės veiklą. 

2.4. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Eurocoins.lt paslaugomis, panaikindamas savo duomenis svetainėje nurodytu būdu:

2.4.1 Asmens duomenis, užsakymų istorija galima panaikinti prisijungus prie savo paskyros, paspaudus „Info: BDAR“ ,pasirinkus „teisę būti pamirštam“ ir nuspaudus „pašalinti visus savo duomenis“,  tokiu būdu mums bus suformuota užklausa sunaikinti visus jūsų asmens duomenis tokius kaip: vardas, pavardė, adresas, el. paštas, užsakymų istorija. Patvirtinus Vartotojo užklausą, visi asmeniniai duomenys, kaupiami el. parduotuvėje, bus sunaikinti (Vartotojo paskyra, vardas, pavardė,  užsakymų istorija, adresai) 

2.5. Naudodamasis Eurocoins.lt paslaugomis Lankytojas privalo laikytis ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. 

2.6. Naudojantis Eurocoins.lt paslaugomis Lankytojui draudžiama: 

2.6.1. naudotis svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Eurocoins.lt paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Eurocoins.lt paslaugomis;

2.6.2. registruojantis svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus; 

2.6.3. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis; 

2.7. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Eurocoins.lt paslaugų: 

2.7.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti; 

2.7.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui; 

2.7.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus; 

2.7.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui. 

2.8. Eurocoins.lt ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Eurocoins.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga. 

2.9. Lankytojas supranta ir sutinka, kad, jeigu nori gauti mokamą paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti Egidijui Burzdikui už mokamas paslaugas Eurocoins.lt nurodyta tvarka. Egidijus Burzdikas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. 

2.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Eurocoins.lt  nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Eurocoins.lt paslaugomis, todėl Eurocoins.lt  neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės. 

2.11. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Eurocoins.lt paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks Administratorius ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą. 

2.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Eurocoins.lt paslaugomis, gali būti saugomas Administratoriaus visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje www.eurocoins.lt. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai. 

2.13. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Eurocoins.lt, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Eurocoins.lt paslaugomis.

3. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

3.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Eurocoins.lt paslaugomis galima tik atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama, paspaudus atitinkamą nuorodą svetainėje www.eurocoins.lt, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis (toliau – Duomenys)) ir, Lankytojo pasirinkimu, užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save Administratoriui. 

3.2. Administratorius visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus duomenis. 

3.3. Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. Eurocoins.lt ir Lankytojas susitaria, jog Eurocoins.lt vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. Eurocoins.lt jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus. 

3.4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, Administratorius turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis Eurocoins.lt paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalos Eurocoins.lt, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms. 

3.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, norėdami naudotis Eurocoins.lt paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui. 

3.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne Eurocoins.lt, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Eurocoins.lt ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą. 

3.7. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją tik šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais tikslais. 

3.8. Nuostatos nustatančios asmens duomenų apsaugą yra įtvirtintos Duomenų apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje svetainėje. Lankytojas naudodamasis Eurocoins.lt paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisyklių nuostatomis.

4. Prekių užsakymas Eurocoins.lt 

4.1. Lankytojas norimas užsakyti prekes gali rasti Eurocoins.lt prekių elektroniniame kataloge (toliau – el. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti jos pavadinimą. Eurocoins.lt pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Lankytojui keisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Visas el. kataloge esančias prekes galima užsakyti su tikslu jas įsigyti.

4.2 Lankytojas supranta, kad svetainėje gali pasitaikyti retų atvejų, kai užsakymo sudarymo metu nurodytos prekių kainos ir/arba kiekiai buvo klaidingi ir jų įsigijimas nurodytomis sąlygomis yra neįmanomas. Lankytojas besąlygiškai sutinka su šia galima užsakymo neįvykdymo rizika bei su Eurocoins.lt teise nutraukti tokių užsakymų vykdymą, taikant restituciją - t.y. grąžinant Lankytojui visas iš jo gautas pinigų sumas bei kompensuojant Lankytojo patirtas užsakymo patvirtinimo išlaidas.

4.3. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais. Prekių pristatymo kaina, bei užsakymo vykdymo (administravimo) mokesčiai į minėtą prekės kainą neįskaičiuoti ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos ir/arba pasirinkto pristatymo/mokėjimo būdo.

4.4. Lankytojas išsirinkęs el. kataloge prekę ir nusprendęs ją užsakyti, tą gali padaryti spausdamas specialų ženkliuką su užrašu „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus „Į KREPŠELĮ“, prekė yra įtraukiama į Lankytojo užsakomų prekių sąrašą - „Krepšelį“. „Krepšelyje“ esančias prekes Lankytojas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t.y. įtraukti į sąrašą naujas prekes, keisti prekių kiekius arba pašalinti jau esančias prekes, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt. 

4.5. Lankytojas, norėdamas užsakyti „Krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko su užrašu „Pereiti prie apmokėjimo“. Jeigu Lankytojas jau yra užsiregistravęs Eurocoins.lt, jam reikia atlikti prisijungimo prie Eurocoins.lt procedūrą, jeigu Lankytojas nėra prisiregistravęs, reikia spausti ženkliuką su užrašu “Pirkti kaip svečiui” (galima prekes užsakyti ir be registracijos)  arba atlikti registraciją. Registracijos Eurocoins.lt ir prekių užsakymo procedūra yra visiškai saugi. Eurocoins.lt griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą yra įtvirtintos Duomenų apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje svetainėje.

4.6. SVARBU. Monetos ir numizmatikos reikmenys (priedai) užsakomi atskirai vieni nuo kitų ir siunčiami atskirai. Galimas monetų ir reikmenų užsakymas kartu TIK atsiimant užsakymą iš rankų Vilniuje.

 

4.7. Lankytojas, užsisakęs prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojas gali pateikti ir savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalinga sąskaita-faktūra. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo, elektroniniu paštu Lankytojui išsiunčiamas informacinis laiškas su visa informacija, reikalinga užsakymui patvirtinti, ir unikaliu užsakymo identifikavimo numeriu. Šį laišką Lankytojas privalo išsaugoti, nes tai yra Lankytojo sudaryto užsakymo įrodymas. Lankytojas patvirtina ir supranta, kad užsakymo sudarymas nesukelia jokių pasekmių bei prievolių nei vienai iš šalių, kol jis nebus patvirtintas svetainėje ar patvirtinimo laiške nurodytais būdais (atliekant pilną ar dalinį apmokėjimą, patvirtinant lojalumo kortelės pagalba ir t.t.). 

4.8. Lankytojas supranta ir sutinka, kad sudarant užsakymą tarp jo ir Eurocoins.lt yra sudaroma Pirkimo-Pardavimo sutartis, kurios sąlygos yra pateikiamos užsakymo sudarymo lange prieš sudarant užsakymą, o taip pat pateikiamos užsakymo sudarymo informaciniame laiške, kartu su ateityje galimai sudaromos Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis.

4.9. Sudarytą užsakymą, Lankytojas gali patvirtinti ir atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu, mokėjimo paskirtyje nurodant užsakymo identifikavimo numerį.Taip pat galimas atsiskaitymas grynais, atsiimant užsakymą iš rankų.

4.10. Gavus mokėjimą, Eurocoins.lt patvirtina Lankytojo užsakymą, bei pradeda vykdyti savo prievoles, numatytas Užsakymo sutartyje.  Prekės išsiunčiamos per jų aprašymuose nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo užsakymo apdorojimo momento. Apie užsakymo išsiuntimą Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Eurocoins.lt nekontroliuoja išsiųsto užsakymo ir neatsako už užsakymo pristatymą užsakovui.

 

arrow_upward